අවිද්‍යාන්දකාරයෙන් මුදවා ප්‍රඤාලෝකයෙන් සැම සිත් සතන් පහන් කරන්නට බුදු දහම සහ සාහිත්‍යයේ තෝතැන්න තඹර විල බෞද්ධ සඟරාව


Read Online

"තඹර විල" සඟරාව

Download as a PDF