වාර්ෂික කඨින මහා පිංකම 2021

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික කඨින මහා පිංකම


පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික කඨින මහා පිංකම යටතේ විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති ප්‍රමුඛ අධ්‍යන හා අනධ්‍යන කාර්යමණ්ඩලය ඇතුලු ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් නොවැම්බර් මස 05 හා 06 දෙදින පැවැත්වුනි.

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික කඨින මහා පිංකම යටතේ විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති ප්‍රමුඛ අධ්‍යන හා අනධ්‍යන කාර්යමණ්ඩලය ඇතුලු ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් නොවැම්බර් මස 05 වන දින උදෑසන 9.00 ට සිදුකෙරුනු කඨින චීවරය විද්‍යා පීඨ පොදු කාමර පරිශ්‍රයට වැඩමවීමේ පිංකම.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික කඨින මහා පිංකම යටතේ විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති ප්‍රමුඛ අධ්‍යන හා අනධ්‍යන කාර්යමණ්ඩලය ඇතුලු ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් නොවැම්බර් මස 05 වන දින සවස කඨින චීවරය තැන්පත් කර තිබූ විද්‍යා පීඨයේ මහාචාර්ය අනෝමා පෙරේරා මහත්මියගේ C-45, පරණ ගලහ මාර්ගයේ පිහිටි නිවසෙහි සිදුකෙරුනු පරිත්‍රාණ දේශනා පිංකම.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික කඨින මහා පිංකම යටතේ විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති ප්‍රමුඛ අධ්‍යන හා අනධ්‍යන කාර්යමණ්ඩලය ඇතුලු ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් නොවැම්බර් මස 06 වන දින උදෑසන විහාරස්තානයේ පැවැති හීල් දානය


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image